Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

 

Na stronach MEN ukazały się nowe zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne (https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne ) 

- Pamiętaj : 

  • część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych (poza wyjątkami)

  • zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawem może być kaszel, katar lub łzawienie musi o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły ( nie później niż do 29.05) , ponieważ takie objawy ( jeśli dyrektor nie został uprzedzony wcześniej) mogą być interpretowane jako „niepokojące” i będą stanowić podstawę do uruchomienia procedury postępowania wobec osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem (odizolowanie, powiadomienie odpowiednich służb...)

  • zdający , który ze względów zdrowotnych nie ma może zakrywać nosa i ust - maseczką, materiałem , przyłbicą ( przypominamy , że podczas samego pisania w sali egzaminacyjnej , gdy zdający siedzi przy swoim stoliku , przesłonę można ściągnąć, potrzebna jest tylko w przypadku kontaktu z Zespołem Nadzorującym oraz na korytarzu na terenie szkoły) powinien poinformować dyrektora szkoły o tym fakcie i w takim wypadku zostanie mu wyznaczona oddzielna sala egzaminacyjna - informacja w tej sprawie musi wpłynąć do dyrekcji szkoły nie później niż do 25.05.2020 r. 

  • egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat :absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych. 

  • opłata za egzamin ustny : W 2020 r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:

a. na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo

b. na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 30 września 2020 r. (załącznik 31_1905) – w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem imiennego rachunku bankowego. 

W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 złożyli informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, o której mowa w pkt 3.5a.2. – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu istotnie przystąpili, czy też nie – w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej. 

 

 

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności