Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

Regulamin biblioteki szkolnej

Zasady ogólne:  

1.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i  pozostali pracownicy II LO. 

2.Nowi uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie list z dziennika elektronicznego LIBRUS. 

3.Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

4.Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.

5.Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczoną  książkę. Za książkę zgubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą lub o podobnej wartości rynkowej. Do czasu uregulowania swych zobowiązań wobec biblioteki czytelnik traci prawo do korzystania z jej zbiorów.

6.Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki i inne materiały do biblioteki.

7.Istnieje możliwość wypożyczania książek na okres ferii świątecznych,  zimowych  i letnich.

8.W bibliotece należy zachować ciszę.

9.W bibliotece nie wolno spożywać posiłków i pić napojów. 

Wypożyczalnia:

1.Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2.Jednorazowo można wypożyczyć do pięciu pozycji, maksymalnie na jeden  miesiąc.

3.Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach może ją prolongować u nauczyciela bibliotekarza.

4.Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych i konkursów ma prawo wypożyczania większej liczby książek.

5.Przed zakończeniem roku szkolnego - w terminie podanym przez nauczyciela bibliotekarza - wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.

6.Czytelnik  ma wolny dostęp do książek tylko w wyznaczonej części.

7.W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

Czytelnia:

1.Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. Za zgodą bibliotekarza istnieje możliwość wypożyczenia danej pozycji na lekcję, ale musi ona zostać zwrócona do biblioteki w tym samym dniu.

2.Korzystający z czytelni wpisuje się na kartę odwiedzin.

3.W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wypożyczenia książek i czasopism do domu na czas określony przez nauczyciela bibliotekarza.

4.Pozycje wchodzące w skład księgozbioru podręcznego oraz czasopisma podawane są czytelnikowi przez nauczyciela bibliotekarza.

Stanowiska komputerowe– czytelnia multimedialna:

1.Stanowiska komputerowe w bibliotece służą celom dydaktycznym.

2.Przed skorzystaniem z komputera należy uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza i wpisać się na listę znajdującą się przy każdym stanowisku. 

3.Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).

4.Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

5.Samowolne manipulowanie sprzętem, włączanie i wyłączanie jest niedozwolone.

6.Nie wolno dokonywać instalacji jakichkolwiek oprogramowań, zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów lub kasować zainstalowanych.

7.Użytkownik ma prawo do zapisania danych na własnym nośniku.

8.Użytkownik może korzystać z drukarki i skanera.

9.Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

10.Zabrania się przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających uczucia innych i naruszających dobre obyczaje.

11.Nie wolno tworzyć, eksperymentować z programami wirusowymi niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

12.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

13.Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputerów. Decyzję podejmuje nauczyciel bibliotekarz.

14.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem udostępnionego sprzętu komputerowego.

 

Internetowy katalog książek

link_film

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności