Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

Procedury przechowywania rzeczy w szatni dla obsługujących oraz uczniów na czas przyjmowania uczniów w okresie pandemii – podczas matur i organizowanych w tym czasie zajęć.

 • Szkoła przy organizowaniu, matur, konsultacji czy zajęć w okresie pandemii uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Z zajęć, matury, konsultacji w okresie pandemii, a tym samym z korzystania z szatni mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, którzy nie podlegają kwarantannie (ani ich członkowie najbliżej rodziny), izolacji, w przeciwnym razie, wówczas, wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Z szatni nie mają prawa korzystać osoby postronne, członkowie rodzin, które szczególnie w tym okresie nie maja prawa wstępu na teren szkoły.
 • W drodze do szkoły poruszaj się z zabezpieczeniem ust i nosa.
 • Drzwi do szkoły podczas organizowania w szkole: zajęć, matury, konsultacji pozostają otwarte(chyba, że istnieją przeciwwskazania pogodowe).
 • Jeżeli ze względów bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego, drzwi do szkoły nie mogą być otwarte, kierownik gospodarczy wyznacza pracownika obsługi do zabezpieczenia regularnego dezynfekcji klamek i uchwytów.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Nie dotykaj poręczy, uchwytów, klamek włączników itp.
 • Jeżeli nie musisz, nie pozostawiaj nic w szatni. Zabieraj z sobą tylko rzeczy i przedmioty niezbędne
 • Pomieszczenie szatni jak i pomieszczenia szkolne są wietrzone co godzinę (chyba że istnieją przeciwwskazania pogodowe).
 • W szkole zapewnia się tylko jedno pomieszczenie jakim jest szatnia do pozostawiania rzeczy uczniów.
 • Dla zdających egzamin maturalny będą przygotowane przezroczyste foliowe worki, tak aby sprawdzanie ich zawartości nie wymagało  otwierania,    a uczniowie mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika i pod zamknięciem. Uczeń otrzymuje numerek który przed wydaniem i po odbiorze jest dezynfekowany).
 • Nie wolno pozostawiać rzeczy wartościowych.
 • W szatni konieczne jest zachowanie dystansu 2m. 
 • Pracownicy w szatni przyjmują wszystko w rękawiczkach i maseczkach. I tak samo są zobowiązani wydawać rzeczy.
 • Uczniowie są zobowiązani do przekazywania rzeczy osobistych w maseczkach, które podczas zajęć, matury, konsultacji mogą zdjąć, pamiętając jednak o tym, że w kontaktach z pracownikami szkoły, nauczycielami muszą mieć założone maseczki ochronne.
 • W jednej grupie, przed okienkiem do szatni, nie może przebywać więcej niż12 osób.
 • Jeżeli pracownik stwierdzi zagęszczenie się osób w jednym miejscu ma prawo takie osoby usunąć poza budynek szkolny.
 • Przed szkołą zachowaj dystans w  kolejce do szatni, na egzamin maturalny 2m.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych. Taka sama zasada obowiązuje dla maturzystów podczas egzaminu. 
 • Po pozostawieniu rzeczy w szatni, pamiętaj że, po szkole możesz poruszać  się z zachowaniem dystansu 2 m,  siadaj sam w ławce, która także zachowuje dystans.
 • Nie podawaj nikomu ręki, nie witaj się.
 • Ewentualne kontakty społeczne oraz wymiany uwag z kolegami i koleżankami prowadź tylko za pomocą mediów społecznościowych.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą i mydłem, nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowaj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. Idź  bezpośrednio do wyznaczonej klasy.
 • Pamiętaj, że w klasach również drzwi są niezamykanie.
 • W miarę możliwości nie dotykaj: klamek, poręczy czy uchwytów.
 • rzed i po zajęciach wszystkie pomieszczenia: ławki krzesła, barierki, włączniki, klamki itp. są dezynfekowane. Dotyczy to również szatni w której pozostawiasz swoje rzeczy osobiste.
 • •Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich. Wszystkie te działania objęte są monitoringiem przez kierownika gospodarczego.
 • W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych są instrukcje dotyczące mycia rąk i dezynfekcji.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

 

Wchodzi w życie dnia 19.05.2020 r.

Podpisano: Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Kałuża

Prezentacja II LO

link_prezentacja

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Godziny lekcyjne

clock
1.      8:00 - 8:45
2.      8:55 - 9:40
3.      9:50 - 10:35
4.    10:45 - 11:30
5.    11:45 - 12:30
6.    12:35 - 13:20
7.    13:25 - 14:10
8.    14:15 - 15:00
9.    15.05 - 15.50

Po termomodernizacji

link_prezentacja

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności