Ułatwienia dostępu

Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.);

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty

Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku zniszczenia lub utraty oryginału świadectwa/legitymacji szkolnej.

W celu wystawienia duplikatu należy złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) :

1. pisemny wniosek o wydanie duplikatu skierowany do dyrektora szkoły (załącznik do pobrania),

2. dowód wpłaty,

3. zdjęcie w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej.

Opłata

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu – tj. 26 zł.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu – tj. 9 zł.

Opłatę należy wnieść na konto II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim:

PKO BP S.A. O/Stargard Szczec .

85 1020 4867 0000 1102 0007 8691

W tytule należy wpisać rodzaj dokumentu (duplikat legitymacji szkolnej/świadectwa), imię i nazwisko ucznia/absolwenta oraz adres.

Termin i sposób załatwienia

Odbiór duplikatu w sekretariacie szkoły następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W przypadku przesyłania duplikatu dokumentu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające prawomocne upoważnienie (załącznik do pobrania).

Na  duplikacie świadectwa ukończenia szkoły lub dojrzałości nie umieszcza się fotografii.  Duplikat ma moc oryginału i może być wydawany ponownie.

Do pobrania: