Ułatwienia dostępu

Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania do życia w rodzinie

  1. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, chyba że rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach albo pełnoletni uczeń zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. 
  2. Wzór rezygnacji  oraz procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie zawiera załącznik do niniejszej procedury i znajduje się stronie internetowej szkoły w załączniku Dokumenty, zakładka Wychowanie do  życia w rodzinie, w bibliotece szkolnej.
  3. Rezygnacja, o której mowa  w pkt. , może być złożona do 30 września w danym roku szkolnym i obowiązuje nie dłużej niż do końca tego roku szkolnego. 
  4. W przypadku gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją ucznia w danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywania w czasie jej trwania w świetlicy lub bibliotece szkolnej oraz poinformowania o tym fakcie wychowawcy. 
  5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
  6. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych, a także informację dotyczącą treści niniejszej procedury.
  7. Szczegółowe treści wychowania do życia w rodzinie udostępniane są rodzicom i uczniom za pośrednictwem strony internetowej szkoły, w biblioteki  szkolnej oraz wychowawców klas.

Załącznik:

Wzór rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie.
Szczegółowe treści nauczania wychowania do życia w rodzinie.