Ułatwienia dostępu

Regulamin biblioteki szkolnej

Zasady ogólne:  

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i  pozostali pracownicy II LO.
 2. Nowi uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie list z dziennika elektronicznego LIBRUS. 
 3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczoną  książkę. Za książkę zgubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą lub o podobnej wartości rynkowej. Do czasu uregulowania swych zobowiązań wobec biblioteki czytelnik traci prawo do korzystania z jej zbiorów.
 6. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki i inne materiały do biblioteki.
 7. Istnieje możliwość wypożyczania książek na okres ferii świątecznych,  zimowych  i letnich.
 8. W bibliotece należy zachować ciszę.
 9. W bibliotece nie wolno spożywać posiłków i pić napojów. 

Wypożyczalnia:

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. .Jednorazowo można wypożyczyć do pięciu pozycji, maksymalnie na jeden  miesiąc.
 3. Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach może ją prolongować u nauczyciela bibliotekarza.
 4. Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych i konkursów ma prawo wypożyczania większej liczby książek.
 5. Przed zakończeniem roku szkolnego – w terminie podanym przez nauczyciela bibliotekarza – wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.
 6. Czytelnik  ma wolny dostęp do książek tylko w wyznaczonej części.
 7. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

Czytelnia:

 1. Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. Za zgodą bibliotekarza istnieje możliwość wypożyczenia danej pozycji na lekcję, ale musi ona zostać zwrócona do biblioteki w tym samym dniu.
 2. Korzystający z czytelni wpisuje się na kartę odwiedzin.
 3. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wypożyczenia książek i czasopism do domu na czas określony przez nauczyciela bibliotekarza.
 4. Pozycje wchodzące w skład księgozbioru podręcznego oraz czasopisma podawane są czytelnikowi przez nauczyciela bibliotekarza.

Stanowiska komputerowe– czytelnia multimedialna:

1.Stanowiska komputerowe w bibliotece służą celom dydaktycznym.

2.Przed skorzystaniem z komputera należy uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza i wpisać się na listę znajdującą się przy każdym stanowisku. 

3.Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).

4.Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

5.Samowolne manipulowanie sprzętem, włączanie i wyłączanie jest niedozwolone.

6.Nie wolno dokonywać instalacji jakichkolwiek oprogramowań, zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów lub kasować zainstalowanych.

7.Użytkownik ma prawo do zapisania danych na własnym nośniku.

8.Użytkownik może korzystać z drukarki i skanera.

9.Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

10.Zabrania się przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających uczucia innych i naruszających dobre obyczaje.

11.Nie wolno tworzyć, eksperymentować z programami wirusowymi niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

12.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

13.Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputerów. Decyzję podejmuje nauczyciel bibliotekarz.

14.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem udostępnionego sprzętu komputerowego.