Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://2lo.stargard.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-17
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Robert Głuch , adres e-mail: admin@2lo.stargard.pl , telefon: 91 577 25 35 w.45.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Wejście główne do budynku II Liceum Ogólnokształcącego znajduje się od strony ul. Mieszka I-go i jest przeznaczone dla pracowników szkoły. Od strony boiska znajduje się drugie wejście do budynku, które jest przeznaczone dla uczniów i petentów. Do obydwu wejść prowadzą schody, ale przy wejściu od ul. Mieszka I-go dodatkowo znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy
Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne i 1 przyziemną użytkową. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach. W szkole nie ma wind dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie toalet.
Szkoła posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
W szkole schody są częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych (jedna platforma schodowa).

Dostosowanie wind
W szkole nie ma windy.

Dostępność pochylni
Przy wejściu do szkoły od strony ul. Mieszka I-go znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność platform
W szkole jest jedna platforma schodowa.

Dostępność informacji głosowych
W szkole nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed wejściem do szkoły od strony ul. Mieszka I-go jest wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.